öVRIG historik

Föreningen Östra strandbadens historia

Stugorna på Östra Stranden, en kort historia.

Badlivet på Östra stranden började ganska tidigt på 1900-talet och det blev alltmer vanligt med strandbad istället för att bada i kallbadhuset. De första stugorna eller badhytterna började också växa upp då. Östra Stranden sträckte sig vid den tiden ända fram till hamnarmen och stugor fanns ända fram till den plats där gamla slakteriet låg (i nuvarande hamnområdet).

Strand utan dynorDe första stugorna som byggdes i Strandskatans norra del byggdes av välbeställda Halmstadborgare.

Under 1930-talet byggdes kolonistugorna i kvarteren Måsen, Knipan och Svanen. Många utgjordes av gamla stugor som flyttades från området Strandskatan.
Dessa stugor byggdes och ägdes vanligen av Halmstadbor från arbetarstadsdelarna på Öster.
Semesterlagen från 1938, som till att börja med stadgade två veckors semester, aktualiserade för gemene man att satsa på en egen liten stuga vid kusten.

Under 1930- talet utökades även badstugebebyggelsen åt söder (nuvarande Viggen och Snäppan). Någon kvartersindelning fanns ej vid denna tid, utan bebyggelsen var sammanhängande i hela dynområdet.

De sanitära förhållandena var dåliga och Föreningen Östra strandbaden bildades 1930 för att samverka för att försöka förbättra förhållandena. Möten hölls med markägaren, godsägare Kuylenstierna och med Halmstad stad.Stuga 201 flyttas
1931 biföll stadens drätselkammare föreningens begäran att dra fram en vattenledning till strandområdet med villkor att stugägarna själva ombesörjde grävningen och betalade en avgift on 25 kronor per år.
 
Föreningen stadgade: Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmars ekonomiska och andra intressen inför myndigheterna samt att verka för trivsel och ordning inom området. Särskilt bör frågor rörande sanitet, trafik och skydd för den känsliga naturen bevakas.

På 1940-talet tillkom flera stugor, ofta ägda av smålänningar. Elektrifiering av området påbörjades också vid denna tid.

Vid den första stadsplanens upprättande år 1951 fanns på Östra stranden ca 90 enskilda villafastigheter, över 300 kolonistugor, ca 150 s k masonit-tält samt i dynområdet ca 600 badstugor.
Under 1950-talet tillkom nästan 500 stugor inom områdena Gatehus, Hästskon, Spoven och Tärnan. De flesta stugorna inom området Johannistorp är flyttade från Hagön och Heden.

På 1960-talet byggdes Hagöns campingplats.

Under 1970-talet förverkligades stadsplanen för en utvidgning av hamnen åt söder. Östra strandens område i norr minskades då med ca 500-600m, varvid ett trettiotal där belägna, tämligen förfallna, badstugor måste flyttas.
Vid anläggandet av Sommarvägen uppkom även ett behov att flytta 87 olämpligt belägna stugor till andra områden.  
Strandtorps norra delar iordningställdes med häckplanteringar som ersättnings område för olämpligt belägna stugor i dynområdet. Endast ett begränsat antal stugägare flyttade emellertid sina stugor till Strandtorp.

En områdesplan för Östra stranden togs fram 1982 och 1989 började arbetet med en ny plan.

På 1990-talet ersattes de elektriska luftledningarna med kablar i mark.

2004 fick stugorna på Strandskatan, Viggen och Snäppan anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

<< Observera att bilderna är klickbara och öppnas då i ett betydligt större format. >>